View contributor agreement Contribution to this translation requires you to agree with a contributor agreement.

Translation

summary_excluded_apps_non_vpn
English
Exclude apps from the app here, for example if they cannot connect to the Internet anymore - selected apps won't use DNS-over-HTTPS or DNS-over-TLS anymore.

This has no effect in non-VPN mode.
0/1930
Key English Turkish State
preference_category_general General Genel
title_language Language Dil
summary_language Change the language of the app Uygulamanın dilini değiştir
title_theme Theme Tema
summary_theme Sets the theme of this app Bu uygulamanın temasını ayarlar
title_start_on_boot Start on boot Açılışta başla
summary_start_on_boot Start the app when the phone is turned on Telefon açıldığında uygulamayı başlatın
title_start_after_update Start after update Güncellemeden sonra başla
summary_start_after_update Start the app after it has been updated Uygulama güncellendikten sonra başlat
title_excluded_apps Excluded apps Dışlanan uygulamalar
summary_excluded_apps Exclude apps from the app here, for example if they cannot connect to the Internet anymore - selected apps won't use DNS-over-HTTPS or DNS-over-TLS anymore Örneğin, artık Internet'e bağlanamıyorlarsa, uygulamaları hariç tutun. Seçilen uygulamalar artık HTTPS üzerinden DNS kullanmayacak
summary_excluded_apps_non_vpn Exclude apps from the app here, for example if they cannot connect to the Internet anymore - selected apps won't use DNS-over-HTTPS or DNS-over-TLS anymore.

This has no effect in non-VPN mode.
title_fallback_dns Internal DNS server
summary_fallback_dns Configure the DNS server Nebulo uses internally. This defaults to your service providers DNS server. This configured server is only used for internal purposes and does not handle your normal DNS queries.
title_export_settings Export settings
summary_export_settings Export all settings (including DNS rule sources) into a file. You can later open the file to import it into Nebulo.
preference_category_notification Notification Bildirim
title_show_notification_on_lockscreen Show on lockscreen Kilit ekranında göster
summary_show_notification_on_lockscreen Sets whether to show the notification on the lockscreen Kilit ekranında bildirimin gösterilip gösterilmeyeceğini ayarlar
title_simple_notification Simple notification Basit bildirim
summary_simple_notification Use a simple text in the notification Bildirimde basit bir metin kullanın
title_notification_hide_icon Hide icon Simgeyi gizle
summary_notification_hide_icon Hide the icon from the navigation bar on the top Üstteki gezinti çubuğundan simgeyi gizleyin
title_notification_allow_stop Allow stopping Durdurmaya izin ver
summary_notification_allow_stop Allow the app to be stopped from the notification Uygulamanın bildirimden durdurulmasına izin ver
title_notification_allow_pause Allow pausing Duraklatmaya izin ver
summary_notification_allow_pause Allow the app to be paused from the notification Uygulamanın bildirimden duraklatılmasına izin ver
Key English Turkish State
summary_crashreporting_type Configure what data should be transmitted to the developer when the app crashes. Crash data never contains personal data and helps fixing problems faster Uygulama çöktüğünde geliştiriciye hangi verilerin iletileceğini yapılandırın. Kilitlenme verileri hiçbir zaman kişisel veriler içermez ve sorunların daha hızlı düzeltilmesine yardımcı olur
summary_delete_all_logs Deletes all logs stored on your device Cihazınızda depolanan tüm günlükleri siler
summary_delete_queries Click here to delete all logged queries Günlüğe kaydedilen tüm sorguları silmek için buraya tıklayın
summary_disallow_other_vpns Don't allow other VPNs to start if the app isn't explicitly stopped Uygulama açıkça durdurulmadığında diğer VPN’lerin başlatılmasına izin verme
summary_dnscache_customcachetime Changes how long all requests are cached, no matter whether the default caching time for it would be longer. Long caching times could cause the cached data to be out of sync with the actual data.
Current: %1$d Seconds
Varsayılan önbellekleme süresinin daha uzun olup olmamasına bakmaksızın tüm isteklerin önbelleğe alınma süresini değiştirir. Uzun önbellekleme süreleri, önbellekteki verilerin gerçek verilerle eşitlenmemesine neden olabilir.
Geçerli: %1$d Saniye
summary_dnscache_enabled Enables the apps DNS cache. The cache memorizes old requests to answer future questions faster.

The system already has a cache, enable this if you want to customize behavior
Uygulamaların DNS önbelleğini etkinleştirir. Önbellek, gelecekteki soruları daha hızlı cevaplamak için eski istekleri ezberler.

Sistemin zaten bir önbelleği var, davranışı özelleştirmek istiyorsanız bunu etkinleştirin
summary_dnscache_keepacrosslaunches Keep the DNS cache across multiple launches DNS önbelleğini birden çok başlatma boyunca tutun
summary_dnscache_maxsize Sets the maximum of entries the cache can hold at any time Önbelleğin istediği zaman alabileceği azami girdi sayısını belirler
summary_dnscache_minimum_cache_time The minimum amount of time entries should be cached, no matter whether the default caching time for it would be shorter. Long caching times could cause the cached data to be out of sync with the actual data.
Current: %1$d Seconds
Varsayılan önbellekleme süresinin daha kısa olup olmamasına bakmaksızın, önbellekteki asgari saklama süresi. Uzun önbellekleme süreleri, önbellekteki verilerin gerçek verilerle eşitlenmemesine neden olabilir.
Geçerli: %1$d Saniye
summary_dnscache_nxdomaincachetime Changes the amount of time NXDOMAIN requests are cached. This enhances performance for non-existing domains (e.g if they are blocked)
Current: %1$d Seconds
NXDOMAIN isteklerinin önbelleğe alınma süresini değiştirir. Bu, mevcut olmayan alan adlarının başarımını artırır (ör. Engellenmişlerse)
Geçerli: %1$d Saniye
summary_dnscache_usedefaulttimes Keep requests in the cache for as long as the DNS server communicates using the TTL DNS sunucusu TTL kullanarak iletişim kurduğu sürece istekleri önbellekte tutun
summary_enable_ipv4 Use IPv4, if the device has an IPv4 address assigned Atanmış bir IPv4 adresi varsa, IPv4 kullanın
summary_enable_ipv6 Use IPv6, if the device has an IPv6 address assigned Aygıtta atanmış bir IPv6 adresi varsa, IPv6'yı kullanın
summary_enable_logging Enables logging of debug information (contains statistic data). These logs aren't send automatically Hata ayıklama bilgilerinin günlüğe kaydedilmesini sağlar (istatistik verileri içerir). Bu günlükler otomatik olarak gönderilmez
summary_excluded_apps Exclude apps from the app here, for example if they cannot connect to the Internet anymore - selected apps won't use DNS-over-HTTPS or DNS-over-TLS anymore Örneğin, artık Internet'e bağlanamıyorlarsa, uygulamaları hariç tutun. Seçilen uygulamalar artık HTTPS üzerinden DNS kullanmayacak
summary_excluded_apps_non_vpn Exclude apps from the app here, for example if they cannot connect to the Internet anymore - selected apps won't use DNS-over-HTTPS or DNS-over-TLS anymore.

This has no effect in non-VPN mode.
summary_export_queries Export queries as CSV (%1$d queries) Sorguları CSV olarak dışa aktar (%1$d sorgu)
summary_export_settings Export all settings (including DNS rule sources) into a file. You can later open the file to import it into Nebulo.
summary_fallback_dns Configure the DNS server Nebulo uses internally. This defaults to your service providers DNS server. This configured server is only used for internal purposes and does not handle your normal DNS queries.
summary_force_ipv4 Force the app to accept IPv4 requests, even when the device doesn't use IPv4 Cihaz IPv4 kullanmıyorsa bile, uygulamayı IPv4 isteklerini kabul etmeye zorlayın
summary_force_ipv6 Force the app to accept IPv6 requests, even when the device doesn't use IPv6 Cihaz IPv6 kullanmıyorken bile uygulamayı IPv6 isteklerini kabul etmeye zorlayın
summary_inform_bad_connection Inform me when the DNS server currently is slow or otherwise performs badly
summary_iptables_disable_ipv6 Disable IPv6 when using iptables and IPv4 can be used instead. This might fix DNS queries bypassing iptables when IPv6 is enabled.
summary_iptables_mode Forward queries to Nebulo using iptables. This requires root privileges. When enabled no external apps need to be used when in non-vpn mode. This might not work when you are on an IPv6 network.
summary_language Change the language of the app Uygulamanın dilini değiştir
summary_local_server_port Port of the DNS server which will be hosted. Only ports above 1024 are allowed
summary_log_queries Log all queries and their responses Tüm sorguları ve cevaplarını günlüğe kaydet
summary_map_query_refused Some DNS servers might refuse to answer a query if the host isn't allowed or is blocked. This setting blocks the host instead of refusing the query, otherwise the system might get confused Bazı DNS sunucuları, ana bilgisayara izin verilmiyorsa veya engelleniyorsa sorguyu cevaplamayı reddedebilir. Bu ayar, sorguyu reddetmek yerine ana bilgisayarı engeller, aksi takdirde sistem karışabilir
summary_nonvpn_help Click here to get instructions on how to use with this app
summary_nonvpn_help_faq Click here to open a browser window with help and documentation for non-VPN mode

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Turkish
No related strings found in the glossary.

Source information

Key
summary_excluded_apps_non_vpn
Flags
java-format
String age
a month ago
Source string age
a month ago
Translation file
app/src/main/res/values-tr/strings-preference.xml, string 12