View contributor agreement Contribution to this translation requires you to agree with a contributor agreement.

Translation

summary_inform_bad_connection
English
Inform me when the DNS server currently is slow or otherwise performs badly
81/750
Key English Polish State
title_show_notification_on_lockscreen Show on lockscreen Pokaż na ekranie blokady
summary_show_notification_on_lockscreen Sets whether to show the notification on the lockscreen Określa, czy powiadomienie ma być wyświetlane na ekranie blokady
title_simple_notification Simple notification Proste zgłoszenie
summary_simple_notification Use a simple text in the notification Użyj prostego tekstu w powiadomieniu
title_notification_hide_icon Hide icon Ukryj ikonę
summary_notification_hide_icon Hide the icon from the navigation bar on the top Ukryć ikonę z paska nawigacyjnego na górze
title_notification_allow_stop Allow stopping Pozwól zatrzymać się
summary_notification_allow_stop Allow the app to be stopped from the notification Zezwolenie na zatrzymanie aplikacji od powiadomienia
title_notification_allow_pause Allow pausing Pozwól na wstrzymanie
summary_notification_allow_pause Allow the app to be paused from the notification Zezwolenie na wstrzymanie aplikacji od powiadomienia
title_show_noconnection_notification Notification on no connection Powiadomienie o braku połączenia
summary_show_noconnection_notification Show a notification when the app currently has no connection to the DNS server Pokaż powiadomienie, gdy aplikacja nie ma połączenia lub ma złe połączenie
title_show_revoked_notification Notification on permission lost Powiadomienie o utracie pozwolenia
summary_show_revoked_notification Show a notification when Nebulo loses permission to the VPN Pokaż powiadomienie, gdy Nebulo utraci pozwolenie na korzystanie z VPN
title_inform_bad_connection Inform me of a bad connection Poinformuj mnie o złym połączeniu
summary_inform_bad_connection Inform me when the DNS server currently is slow or otherwise performs badly Poinformuj mnie, kiedy serwer DNS jest obecnie wolny lub w inny sposób źle działa
preference_category_pin PIN protection Ochrona PIN
title_preference_enable_pin PIN Szpilka
summary_preference_enable_pin Ask for a PIN when opening or stopping the app Poprosić o kod PIN przy otwieraniu lub zatrzymywaniu aplikacji
title_preference_pin_use_fingerprint Allow fingerprint Pozwól na pobranie odcisków palców
summary_preference_pin_use_fingerprint Allow your fingerprint to be used instead of the PIN Pozwól, aby zamiast pinezki użyto odcisku palca
title_preference_change_pin Change PIN Zmień zawleczkę
summary_preference_change_pin Change the PIN. Only numeric values are allowed.
Current PIN: %1$s
Zmień zawleczkę. Dozwolone są tylko wartości liczbowe.
Aktualny pin: %1$s
preference_category_cache Cache control Kontrola pamięci podręcznej
title_dnscache_enabled Use DNS cache Użyj pamięci podręcznej DNS
summary_dnscache_enabled Enables the apps DNS cache. The cache memorizes old requests to answer future questions faster.

The system already has a cache, enable this if you want to customize behavior
Włącza pamięć podręczną DNS aplikacji. Pamięć podręczna zapamiętuje stare żądania, aby szybciej odpowiadać na przyszłe pytania.

System ma już pamięć podręczną, włącz ją, jeśli chcesz dostosować zachowanie
title_dnscache_keepacrosslaunches Keep DNS cache Trzymaj DNS cache
summary_dnscache_keepacrosslaunches Keep the DNS cache across multiple launches Zachowaj pamięć podręczną DNS przy wielu uruchomieniach
title_clear_dnscache Clear DNS cache Czysta pamięć podręczna DNS
summary_clear_dnscache Click here to clear the DNS cache, for example when websites start misbehaving because they are cached Kliknij tutaj, aby wyczyścić pamięć podręczną DNS, na przykład gdy strony internetowe zaczynają się źle zachowywać, ponieważ są buforowane
title_dnscache_maxsize Maximum Cache size Maksymalny rozmiar pamięci podręcznej
Key English Polish State
summary_dnscache_keepacrosslaunches Keep the DNS cache across multiple launches Zachowaj pamięć podręczną DNS przy wielu uruchomieniach
summary_dnscache_maxsize Sets the maximum of entries the cache can hold at any time Określa maksymalną liczbę wpisów, które mogą być przechowywane w pamięci podręcznej w dowolnym momencie
summary_dnscache_minimum_cache_time The minimum amount of time entries should be cached, no matter whether the default caching time for it would be shorter. Long caching times could cause the cached data to be out of sync with the actual data.
Current: %1$d Seconds
Minimalna ilość wpisów czasowych powinna być buforowana, bez względu na to, czy domyślny czas buforowania byłby krótszy. Długi czas buforowania może spowodować, że zbuforowane dane nie będą zsynchronizowane z rzeczywistymi danymi.
Aktualnie: %1$d Sekundy
summary_dnscache_nxdomaincachetime Changes the amount of time NXDOMAIN requests are cached. This enhances performance for non-existing domains (e.g if they are blocked)
Current: %1$d Seconds
Zmienia ilość czasu, przez jaki żądania programu NXDOMAIN są buforowane. Zwiększa to wydajność dla nieistniejących domen (np. jeśli są one zablokowane).
Prąd: %1$d Sekundy
summary_dnscache_usedefaulttimes Keep requests in the cache for as long as the DNS server communicates using the TTL Przechowywanie żądań w pamięci podręcznej tak długo, jak długo serwer DNS komunikuje się za pomocą TTL
summary_enable_ipv4 Use IPv4, if the device has an IPv4 address assigned Użyj IPv4, jeśli urządzenie ma przypisany adres IPv4
summary_enable_ipv6 Use IPv6, if the device has an IPv6 address assigned Użyj IPv6, jeśli urządzenie ma przypisany adres IPv6
summary_enable_logging Enables logging of debug information (contains statistic data). These logs aren't send automatically Włącza logowanie informacji o debugowaniu (zawiera dane statystyczne). Te logi nie są wysyłane automatycznie
summary_excluded_apps Exclude apps from the app here, for example if they cannot connect to the Internet anymore - selected apps won't use DNS-over-HTTPS or DNS-over-TLS anymore Wykluczyć aplikacje z aplikacji tutaj, na przykład jeśli nie mogą już łączyć się z Internetem - wybrane aplikacje nie będą już używać DNS-over-HTTPS lub DNS-over-TLS
summary_excluded_apps_non_vpn Exclude apps from the app here, for example if they cannot connect to the Internet anymore - selected apps won't use DNS-over-HTTPS or DNS-over-TLS anymore.

This has no effect in non-VPN mode.
Wyłącz aplikacje z aplikacji tutaj, na przykład jeśli nie mogą już łączyć się z Internetem - wybrane aplikacje nie będą już używać DNS-over-HTTPS lub DNS-over-TLS.

Nie ma to żadnego wpływu w trybie innym niż VPN.
summary_export_queries Export queries as CSV (%1$d queries) Zapytania eksportowe jako CSV (%1$d zapytań)
summary_export_settings Export all settings (including DNS rule sources) into a file. You can later open the file to import it into Nebulo. Eksport wszystkich ustawień (w tym źródeł reguł DNS) do pliku. Plik można później otworzyć w celu zaimportowania go do Nebulo.
summary_fallback_dns Configure the DNS server Nebulo uses internally. This defaults to your service providers DNS server. This configured server is only used for internal purposes and does not handle your normal DNS queries. Skonfiguruj wewnętrznie serwer DNS, którego używa Nebulo. Jest to ustawienie domyślne dla serwera DNS dostawcy usług. Ten skonfigurowany serwer jest używany tylko do celów wewnętrznych i nie obsługuje zwykłych zapytań DNS.
summary_force_ipv4 Force the app to accept IPv4 requests, even when the device doesn't use IPv4 Zmuś aplikację do akceptowania żądań IPv4, nawet jeśli urządzenie nie używa IPv4
summary_force_ipv6 Force the app to accept IPv6 requests, even when the device doesn't use IPv6 Zmuś aplikację do akceptowania żądań IPv6, nawet jeśli urządzenie nie używa IPv6
summary_inform_bad_connection Inform me when the DNS server currently is slow or otherwise performs badly Poinformuj mnie, kiedy serwer DNS jest obecnie wolny lub w inny sposób źle działa
summary_iptables_disable_ipv6 Disable IPv6 when using iptables and IPv4 can be used instead. This might fix DNS queries bypassing iptables when IPv6 is enabled. Wyłączenie IPv6 podczas używania iptables i IPv4 może być użyte zamiast niego. Może to naprawić zapytania DNS omijające iptables, gdy IPv6 jest włączone.
summary_iptables_mode Forward queries to Nebulo using iptables. This requires root privileges. When enabled no external apps need to be used when in non-vpn mode. This might not work when you are on an IPv6 network. Przesyłanie zapytań do Nebulo za pomocą iptables. Wymaga to uprawnień roota. Po włączeniu tej opcji nie trzeba używać żadnych zewnętrznych aplikacji w trybie innym niż vpn. Może to nie działać, gdy użytkownik znajduje się w sieci IPv6.
summary_language Change the language of the app Zmiana języka aplikacji
summary_local_server_port Port of the DNS server which will be hosted. Only ports above 1024 are allowed Port serwera DNS, który będzie hostowany. Tylko porty powyżej 1024 są dozwolone
summary_log_queries Log all queries and their responses Zapisywanie wszystkich zapytań i ich odpowiedzi
summary_map_query_refused Some DNS servers might refuse to answer a query if the host isn't allowed or is blocked. This setting blocks the host instead of refusing the query, otherwise the system might get confused Niektóre serwery DNS mogą odmówić odpowiedzi na zapytanie, jeśli host nie jest dozwolony lub jest zablokowany. To ustawienie blokuje hosta, zamiast odmawiać odpowiedzi na zapytanie, w przeciwnym razie system może się pomylić
summary_nonvpn_help Click here to get instructions on how to use with this app Kliknij tutaj, aby uzyskać instrukcje na temat korzystania z tej aplikacji
summary_nonvpn_help_faq Click here to open a browser window with help and documentation for non-VPN mode Kliknij tutaj, aby otworzyć okno przeglądarki z pomocą i dokumentacją dotyczącą trybu innego niż VPN
summary_nonvpn_help_generic Click here to get instructions on how to configure VPN apps Kliknij tutaj, aby uzyskać instrukcje na temat konfiguracji aplikacji VPN
summary_nonvpn_use_lanip Some apps don't allow localhost to be entered as DNS. With this setting the devices IP in the network is used instead. The address will change depending on your network, pay attention to the notification. Niektóre aplikacje nie pozwalają na wpisanie lokalnego hosta jako DNS. Przy tym ustawieniu zamiast tego używane jest IP urządzeń w sieci. Adres zmieni się w zależności od sieci, zwróć uwagę na powiadomienie.
summary_notification_allow_pause Allow the app to be paused from the notification Zezwolenie na wstrzymanie aplikacji od powiadomienia
summary_notification_allow_stop Allow the app to be stopped from the notification Zezwolenie na zatrzymanie aplikacji od powiadomienia
summary_notification_hide_icon Hide the icon from the navigation bar on the top Ukryć ikonę z paska nawigacyjnego na górze
summary_pause_on_captiveportal Don't use DoH if a captive portal is detected. It will automatically be resumed shortly after logging in.
Disabling it might prevent you from opening the captive portal site to log in
Nie używaj DoH, jeśli zostanie wykryty portal niewoli. Zostanie on automatycznie wznowiony wkrótce po zalogowaniu.
Wyłączenie go może uniemożliwić otwarcie strony portalu w celu zalogowania się

Loading…

User avatar admin

Suggestion accepted

Nebulo / Preference stringsPolish

Inform me when the DNS server currently is slow or otherwise performs badly
Poinformuj mnie, kiedy serwer DNS jest obecnie wolny lub w inny sposób źle działa
2 months ago
User avatar None

Suggestion added

Nebulo / Preference stringsPolish

Inform me when the DNS server currently is slow or otherwise performs badly
Poinformuj mnie, kiedy serwer DNS jest obecnie wolny lub w inny sposób źle działa
2 months ago
User avatar admin

Found duplicated string

Nebulo / Preference stringsPolish

Found duplicated string 5 months ago
Browse all component changes

Glossary

English Polish
No related strings found in the glossary.

Source information

Key
summary_inform_bad_connection
Flags
java-format
String age
5 months ago
Source string age
5 months ago
Translation file
app/src/main/res/values-pl/strings-preference.xml, string 33