View contributor agreement Contribution to this translation requires you to agree with a contributor agreement.

Translation

button_main_dnsrules
English
DNS rules
10/100
Key English Polish State
theme_dark Dark Ciemny
theme_true_black True black Prawdziwie czarny
theme_blue Blue Niebieski
about_share Share Udostępnij
about_licenses Open-source licenses Licencje Open-source
about_changelog Changelog Changelog
about_contact_developer Contact developer Kontakt z programistą
about_telegram_group Telegram group Grupa Telegram
about_privacypolicy Privacy policy Polityka prywatności
about_credits Credits Kredyty
about_info General information Informacje ogólne
about_help_translating Help translating Pomoc w tłumaczeniu
window_speedtest_runtest Start the test Rozpocznij test
window_speedtest_information The lower the values, the faster Nebulo is able to communicate with the server. This for example increases your browsing speed. Im niższe wartości, tym szybciej Nebulo jest w stanie komunikować się z serwerem. To na przykład zwiększa szybkość przeglądania stron.
error_no_webbrowser_installed You don't have any app installed to view this link Nie posiadasz aplikacji, która mogłaby otworzyć ten link
button_main_dnsrules DNS rules Zasady DNS
window_dnsrules_customhosts Custom hosts Własne hosty
window_dnsrules_subtitle %1$s rule %1$s zasada
window_dnsrules_hostalreadyexists There already is a rule for this host Zasada dla tego hosta już istnieje
window_dnsrules_customhosts_message Define all your custom hosts here Zdefiniuj własnych hostów tutaj
window_dnsrules_customhosts_hostsource_rulecount_pending Rules from this source: - Zasady z tego źródła: -
window_dnsrules_customhosts_hostsource_rulecount Rules from this source: %1$s (%2$s duplicates not in use) Zasady z tego źródła: %1$s (%2$s nieużywanych duplikatów)
windows_querylogging_search_hint Search for a host in the query log Szukaj hosta w logu żądań
windows_querylogging_search Host-search Wyszukiwanie hostów
windows_querylogging_time Time Czas
windows_querylogging_type Type Typ
windows_querylogging_question Question Zapytanie
windows_querylogging_used_server Used server Użyty serwer
windows_querylogging_hostsource Source of DNS rule Źródło zasady DNS
windows_querylogging_hostsource__user User rules Zasady użytkownika
windows_querylogging_hostsource__unknown Unknown Nieznane
Key English Polish State
appintro_first_title Welcome to Nebulo. Witamy w Nebulo.
appintro_forth_description You can configure Nebulo to be used as a system-wide ad- and tracking-blocker.

You are even able to use it together with some firewall apps to increase your control over your privacy even more.
Nebulo można skonfigurować tak, aby był używany jako blokada systemowa i śledząca.

Jesteś nawet w stanie używać go wraz z niektórymi aplikacjami firewallowymi, aby jeszcze bardziej zwiększyć kontrolę nad swoją prywatnością.
appintro_forth_title One last thing Ostatnia rzecz
appintro_second_description By adding encryption to DNS, one of the oldest protocol of the Internet, it is in your hands.

Make it harder for your ISP to track you by using DNS-over-HTTPS and DNS-over-TLS with Nebulo.
Poprzez dodanie szyfrowania do DNS, jednego z najstarszych protokołów Internetu, jest on w Twoich rękach.

Utrudnij swojemu dostawcy usług internetowych śledzenie Ciebie za pomocą DNS-over-HTTPS i DNS-over-TLS z Nebulo.
appintro_second_title Your privacy matters Twoje sprawy dotyczące prywatności
appintro_server_choose_adblock A server which blocks ads and tracking Serwer, który blokuje reklamy i śledzenie
appintro_server_choose_description Which kind of server do you want to use in Nebulo? Jakiego rodzaju serwer chcesz używać w Nebulo?
appintro_server_choose_disclaimer There are servers which fit multiple or even all categories. Nebulo automatically chooses the fastest one. Istnieją serwery, które pasują do wielu lub nawet wszystkich kategorii. Nebulo automatycznie wybiera ten najszybszy.
appintro_server_choose_first The fastest one Najszybszy
appintro_server_choose_forth A server which protects me from harmful websites and apps Serwer, który chroni mnie przed szkodliwymi stronami i aplikacjami
appintro_server_choose_second A fast server, with a focus on privacy Szybki serwer, z naciskiem na prywatność
appintro_server_choose_third A true privacy focused server Prawdziwy serwer skoncentrowany na prywatności
appintro_server_choose_title First things first Pierwsze rzeczy po pierwsze
appintro_third_description Nebulo comes bundled with a ton of useful features like monitoring DNS activity, PIN protection, a speed test and much more.

Explore the app to discover what free open-source software has to offer.
Nebulo jest wyposażony w wiele przydatnych funkcji, takich jak monitorowanie aktywności DNS, ochrona PIN, test prędkości i wiele innych.

Zapoznaj się z tą aplikacją, aby odkryć, co oferuje wolne oprogramowanie open-source.
appintro_third_title Fully equipped for greatness W pełni wyposażony dla wielkości
button_main_dnsrules DNS rules Zasady DNS
dnsrule_total_resolve_count %1$d query has been handled by DNS rules this far %1$d zapytanie było do tej pory obsługiwane przez zasady DNS
dnsrule_total_resolve_count_block %1$d query has been blocked this far %1$d zapytanie zostało do tej pory zablokowane
error_cannot_open_settings Cannot open system settings Nie można otworzyć ustawień systemowych
error_invalid_host Please provide a valid host Podaj prawidłowy host
error_invalid_pin Please provide your PIN Podaj swój PIN
error_invalid_servername Please provide a name Podaj nazwę
error_invalid_url Please provide a valid url Podaj prawidłowy adres URL
error_no_webbrowser_installed You don't have any app installed to view this link Nie posiadasz aplikacji, która mogłaby otworzyć ten link
error_webview_missing WebView package not found, is it currently updating or removed? Nie znaleziono pakietu WebView, czy jest on obecnie aktualizowany lub usuwany?
fragment_querydetail_mode_doh DNS-over-HTTPS
fragment_querydetail_mode_doq DNS-over-QUIC
fragment_querydetail_mode_dot DNS-over-TLS
information Information Informacje
iptables_not_supported Your device does not support iptables Twoje urządzenie nie obsługuje iptables

Loading…

User avatar Hello

New translation

Nebulo / General stringsPolish

DNS rules
Zasady DNS
a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Polish
No related strings found in the glossary.

Source information

Key
button_main_dnsrules
Flags
java-format
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
app/src/main/res/values-pl/strings.xml, string 48