View contributor agreement Contribution to this translation requires you to agree with a contributor agreement.

Translation

theme_mono
English
Mono
4/100
Key English Polish State
error_invalid_pin Please provide your PIN Podaj swój PIN
error_invalid_servername Please provide a name Podaj nazwę
error_webview_missing WebView package not found, is it currently updating or removed? Nie znaleziono pakietu WebView, czy jest on obecnie aktualizowany lub usuwany?
error_cannot_open_settings Cannot open system settings Nie można otworzyć ustawień systemowych
main_dnssurveillance_infotext Be aware that the DNS server you are connected to is able to record which sites you are visiting. Check the respective privacy statements for more information. Pamiętaj, że serwer DNS, z którym jesteś połączony, może rejestrować odwiedzane witryny. Sprawdź jego oświadczenie o ochronie prywatności, aby uzyskać więcej informacji.
main_dnssurveillance_privacystatement Privacy statement of %1$s Oświadczenie o ochronie prywatności %1$s
about_app This app is open source. The source code can be accessed at <a href=https://nebulo.app/source>nebulo.app/source</a>.
Furthermore the app doesn't contain ads and does not track or collect any data about you.

Version %1$s
Build %2$d
Database version %3$d
Crashreport ID: %4$s

© Daniel Wolf 2019–2020
Licensed under GPLv3.
<a href=mailto:support@frostnerd.com>support@frostnerd.com</a>
Ta aplikacja jest open source. Kod źródłowy jest dostępny pod adresem <a href=https://nebulo.app/source>nebulo.app/source</a>.
Ponadto aplikacja nie zawiera reklam i nie śledzi ani nie zbiera żadnych danych o użytkowniku.

Wersja %1$s
Budynek %2$d
Wersja bazy danych %3$d
Identyfikator Crashreport: %4$s

© Daniel Wolf 2019
Licencjonowany na podstawie GPLv3.
<a href=mailto:support@frostnerd.com>support@frostnerd.com</a>
support_contact_mail support@frostnerd.com
app_share_text Hey, I found this app which encrypts your DNS queries to give you more privacy and security. Check it out here: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.frostnerd.smokescreen Cześć, znalazłem aplikację, która szyfruje zapytania DNS, aby zapewnić więcej prywatności i bezpieczeństwa. Zobacz więcej: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.frostnerd.smokescreen
app_share_fdroid Hey, I found this app which encrypts your DNS queries to give you more privacy and security. Check it out by downloading from here: https://nebulo.app/source#installation Hej, znalazłem tę aplikację, która szyfruje zapytania DNS, aby dać ci więcej prywatności i bezpieczeństwa. Sprawdź ją, pobierając stąd: https://nebulo.app/source#installation
quicksettings_stop_text Stop Nebulo Zatrzymaj Nebulo
quicksettings_start_text Start Nebulo Uruchom Nebulo
fragment_querydetail_mode_dot DNS-over-TLS
fragment_querydetail_mode_doh DNS-over-HTTPS
fragment_querydetail_mode_doq DNS-over-QUIC
theme_mono Mono Mono
theme_dark Dark Ciemny
theme_true_black True black Prawdziwie czarny
theme_blue Blue Niebieski
about_share Share Udostępnij
about_licenses Open-source licenses Licencje Open-source
about_changelog Changelog Changelog
about_contact_developer Contact developer Kontakt z programistą
about_telegram_group Telegram group Grupa Telegram
about_privacypolicy Privacy policy Polityka prywatności
about_credits Credits Kredyty
about_info General information Informacje ogólne
about_help_translating Help translating Pomoc w tłumaczeniu
window_speedtest_runtest Start the test Rozpocznij test
window_speedtest_information The lower the values, the faster Nebulo is able to communicate with the server. This for example increases your browsing speed. Im niższe wartości, tym szybciej Nebulo jest w stanie komunikować się z serwerem. To na przykład zwiększa szybkość przeglądania stron.
error_no_webbrowser_installed You don't have any app installed to view this link Nie posiadasz aplikacji, która mogłaby otworzyć ten link
Key English Polish State
iptables_not_supported Your device does not support iptables Twoje urządzenie nie obsługuje iptables
iptables_supported Congratulations, iptables is supported by your device! Gratulacje, iptables jest obsługiwany przez twoje urządzenie!
iptables_supported_ipv6_unsupported Iptables is supported, but IPv6 is not supported. Iptables jest obsługiwany, ale IPv6 nie jest obsługiwany.
main_dnssurveillance_infotext Be aware that the DNS server you are connected to is able to record which sites you are visiting. Check the respective privacy statements for more information. Pamiętaj, że serwer DNS, z którym jesteś połączony, może rejestrować odwiedzane witryny. Sprawdź jego oświadczenie o ochronie prywatności, aby uzyskać więcej informacji.
main_dnssurveillance_privacystatement Privacy statement of %1$s Oświadczenie o ochronie prywatności %1$s
open_app Open app Uruchom aplikację
quicksettings_start_text Start Nebulo Uruchom Nebulo
quicksettings_stop_text Stop Nebulo Zatrzymaj Nebulo
restart_app Restart Restart
restart_app_for_changes Restart the app for changes to take effect. Zrestartuj aplikację, aby zmiany weszły w życie.
settings_import_failed Settings import failed. Import ustawień nie powiódł się.
settings_import_succeeded Settings import successful. Ustawienia importują się pomyślnie.
support_contact_mail support@frostnerd.com
theme_blue Blue Niebieski
theme_dark Dark Ciemny
theme_mono Mono Mono
theme_true_black True black Prawdziwie czarny
warning_server_currently_unstable The server %1$s seems to be unstable right now. Serwer %1$s wydaje się być teraz niestabilny.
warning_server_currently_unstable_expanded The server %1$s seems to be unstable right now, impacting your browsing speed. Consider switching to a more stable server. Serwer %1$s wydaje się być w tej chwili niestabilny, co wpływa na szybkość przeglądania. Zastanów się nad przejściem na bardziej stabilny serwer.
window_dnsrules_customhosts Custom hosts Własne hosty
window_dnsrules_customhosts_hostsource_rulecount Rules from this source: %1$s (%2$s duplicates not in use) Zasady z tego źródła: %1$s (%2$s nieużywanych duplikatów)
window_dnsrules_customhosts_hostsource_rulecount_pending Rules from this source: - Zasady z tego źródła: -
window_dnsrules_customhosts_message Define all your custom hosts here Zdefiniuj własnych hostów tutaj
window_dnsrules_hostalreadyexists There already is a rule for this host Zasada dla tego hosta już istnieje
window_dnsrules_refresh_sources Refresh to import rules from source Odświeżenie przepisów dotyczących przywozu ze źródła
window_dnsrules_subtitle %1$s rule %1$s zasada
window_main_click_to_enable Click to enable. Kliknij, aby włączyć.
window_main_privatedns_info Private DNS is active, your queries are already protected. Enable Nebulo if you wish to use DNS-over-HTTPS or other useful features.
To enable Nebulo disable Private DNS.
Prywatny DNS jest aktywny, Twoje zapytania są już chronione. Włącz Nebulo, jeśli chcesz używać DNS-over-HTTPS lub innych przydatnych funkcji.
Aby włączyć Nebulo, należy wyłączyć Prywatny DNS.
window_main_protected Protected! Chroniony!
window_main_unprotected Not protected Nie chroniony

Loading…

User avatar admin

Suggestion accepted

Nebulo / General stringsPolish

Mono
Mono
2 months ago
User avatar None

Suggestion added

Nebulo / General stringsPolish

Mono
Mono
2 months ago
Browse all component changes

Glossary

English Polish
No related strings found in the glossary.

Source information

Key
theme_mono
Flags
java-format
String age
5 months ago
Source string age
5 months ago
Translation file
app/src/main/res/values-pl/strings.xml, string 32