View contributor agreement Contribution to this translation requires you to agree with a contributor agreement.

Translation

changelog_build_75_1
English
Added a setting in the general category to export the settings
69/620
Key English Polish State
changelog_build_62_4 The internal (fallback) DNS server can now be configured Wewnętrzny (awaryjny) serwer DNS może być teraz skonfigurowany
changelog_build_55_4 The query log now loads the queries in chunks instead of all at once Dziennik zapytań ładuje teraz zapytania w kawałkach, a nie na raz
changelog_build_66_1 Added frequently asked questions. You can find them in the 'About this app' navigation item Dodano często zadawane pytania. Można je znaleźć w pozycji nawigacji "O tej aplikacji"
changelog_build_66_2 Adding servers is now case-sensitive. This fixes problems with NextDNS Dodawanie serwerów jest teraz zależne od wielkości liter. To rozwiązuje problemy z NextDNS
changelog_build_66_3 Added a dialog to the DNS rules to check whether a host is listed somewhere Dodano okno dialogowe do reguł DNS w celu sprawdzenia, czy host jest gdzieś wymieniony
changelog_build_66_4 Added a help entry to the query log to explain what the icons mean Dodano wpis pomocy do dziennika zapytań, aby wyjaśnić, co oznaczają ikony
changelog_build_66_5 The DNS speed test now more accurately shows the latency Test prędkości DNS teraz dokładniej pokazuje opóźnienie
changelog_build_66_6 Added BraveDNS and Cloudflare security Dodano zabezpieczenia BraveDNS i Cloudflare
changelog_build_66_9 Added a notification shown when the current server has a bad connection Dodano powiadomienie wyświetlane w przypadku, gdy aktualny serwer ma złe połączenie
changelog_build_66_10 Added a filter to the query log Dodano filtr do dziennika zapytań
changelog_build_66_11 Added a field showing how many queries have been resolved with DNS rules Dodano pole pokazujące, ile zapytań zostało rozwiązanych za pomocą reguł DNS
changelog_build_67_2 Added a search to the app exclusion dialog Dodano wyszukiwanie do okna dialogowego wyłączenia aplikacji
changelog_build_67_3 Fix server latency not being shown in Non-VPN mode Napraw opóźnienie serwera nie jest wyświetlane w trybie Non-VPN
changelog_build_67_4 Added better formatting of numbers in DNS rules Dodano lepsze formatowanie liczb w regułach DNS
changelog_build_69_2 Increase performance of DNS-over-HTTPS queries Zwiększanie wydajności zapytań DNS-over-HTTPS
changelog_build_75_1 Added a setting in the general category to export the settings Dodano ustawienie w kategorii ogólnej w celu wyeksportowania ustawień
changelog_build_69_1 Add support for DNS-over-QUIC Dodaj wsparcie dla DNS-over-QUIC
changelog_build_66_7 Added introduction screens when first launching the app Dodane ekrany wprowadzające przy pierwszym uruchomieniu aplikacji
changelog_build_66_8 Added a server selection screen when first launching the app Dodano ekran wyboru serwera przy pierwszym uruchomieniu aplikacji
Key English Polish State
changelog_build_66_10 Added a filter to the query log Dodano filtr do dziennika zapytań
changelog_build_66_11 Added a field showing how many queries have been resolved with DNS rules Dodano pole pokazujące, ile zapytań zostało rozwiązanych za pomocą reguł DNS
changelog_build_66_2 Adding servers is now case-sensitive. This fixes problems with NextDNS Dodawanie serwerów jest teraz zależne od wielkości liter. To rozwiązuje problemy z NextDNS
changelog_build_66_3 Added a dialog to the DNS rules to check whether a host is listed somewhere Dodano okno dialogowe do reguł DNS w celu sprawdzenia, czy host jest gdzieś wymieniony
changelog_build_66_4 Added a help entry to the query log to explain what the icons mean Dodano wpis pomocy do dziennika zapytań, aby wyjaśnić, co oznaczają ikony
changelog_build_66_5 The DNS speed test now more accurately shows the latency Test prędkości DNS teraz dokładniej pokazuje opóźnienie
changelog_build_66_6 Added BraveDNS and Cloudflare security Dodano zabezpieczenia BraveDNS i Cloudflare
changelog_build_66_7 Added introduction screens when first launching the app Dodane ekrany wprowadzające przy pierwszym uruchomieniu aplikacji
changelog_build_66_8 Added a server selection screen when first launching the app Dodano ekran wyboru serwera przy pierwszym uruchomieniu aplikacji
changelog_build_66_9 Added a notification shown when the current server has a bad connection Dodano powiadomienie wyświetlane w przypadku, gdy aktualny serwer ma złe połączenie
changelog_build_67_2 Added a search to the app exclusion dialog Dodano wyszukiwanie do okna dialogowego wyłączenia aplikacji
changelog_build_67_3 Fix server latency not being shown in Non-VPN mode Napraw opóźnienie serwera nie jest wyświetlane w trybie Non-VPN
changelog_build_67_4 Added better formatting of numbers in DNS rules Dodano lepsze formatowanie liczb w regułach DNS
changelog_build_69_1 Add support for DNS-over-QUIC Dodaj wsparcie dla DNS-over-QUIC
changelog_build_69_2 Increase performance of DNS-over-HTTPS queries Zwiększanie wydajności zapytań DNS-over-HTTPS
changelog_build_75_1 Added a setting in the general category to export the settings Dodano ustawienie w kategorii ogólnej w celu wyeksportowania ustawień

Loading…

Added a setting in the general category to export the settings
Dodano ustawienie w kategorii ogólnej w celu wyeksportowania ustawień
2 months ago
Added a setting in the general category to export the settings
Dodano ustawienie w kategorii ogólnej w celu wyeksportowania ustawień
2 months ago
Browse all component changes

Glossary

English Polish
No related strings found in the glossary.

Source information

Key
changelog_build_75_1
Flags
java-format
String age
2 months ago
Source string age
2 months ago
Translation file
app/src/main/res/values-pl/strings-changelog.xml, string 150