View contributor agreement Contribution to this translation requires you to agree with a contributor agreement.

Translation

changelog_build_45_2
English
Overhauled the query log
31/240
Key English Dutch State
changelog_build_41_5 The server list now only shows server which support the current network (IPv4 or IPv6) De serverlijst toont nu alleen de servers die het huidige netwerk ondersteunt (IPv4 of IPv6)
changelog_build_41_6 Host sources can now be edited by clicking on them Host bronnen kunnen nu worden bewerkt door erop te klikken
changelog_build_41_7 The DNS rules now don't open a separate window anymore De DNS-regels openen nu niet meer in een apart venster
changelog_build_41_8 Fixed a few crashes Enkele crashes opgelost
changelog_build_43_1 The server info in the side bar menu now shows the current latency De serverinformatie in het zijbalk menu toont nu de huidige latentie
changelog_build_43_2 The speed test now only shows servers which support the current network De snelheidstest toont nu alleen servers die het huidige netwerk ondersteunen
changelog_build_43_3 Fixed dnsmasq host sources not being imported Probleem opgelost waarbij dnsmasq host bronnen niet geïmporteerd werden
changelog_build_43_4 The DNS rules view now shows the total amount of rules De DNS-regels weergave toont nu het totale aantal regels
changelog_build_43_5 A dialog is now shown when the system kills the app, informing about possible solutions Er wordt nu een dialoogvenster weergegeven wanneer het systeem de app afsluit, met informatie over mogelijke oplossingen
changelog_build_43_6 Fixed a few crashes Een paar kleine foutjes opgelost
changelog_build_44_1 The app should now be able to recover itself when the screen has been off for some time De app zou nu in staat moeten zijn zichzelf te herstellen wanneer het scherm enige tijd uitgeschakeld is geweest
changelog_build_44_2 DNS rules can now be configured to updated periodically DNS-regels kunnen nu worden geconfigureerd om periodiek te worden bijgewerkt
changelog_build_44_3 Host sources are now only downloaded/parsed when their content changed Host bronnen worden nu alleen gedownload/verwerkt wanneer hun inhoud is gewijzigd
changelog_build_44_4 The DNS rules now support wildcards De DNS-regels ondersteunen nu wildcards
changelog_build_45_1 Split the settings into multiple layouts to increase readability Splits de instellingen in meerdere lay-outs om de leesbaarheid te vergroten
changelog_build_45_2 Overhauled the query log Het DNS aanvraag log is herzien
changelog_build_47_1 The query log now shows the TTL and IP responses Het DNS-verzoek logboek toont nu de TTL- en IP-antwoorden
changelog_build_47_2 The query log can now be searched for specific hosts Het DNS-verzoek logboek kan nu worden doorzocht op specifieke hosts
changelog_build_47_3 The language can now be changed from within the app De taal kan nu vanuit de app worden gewijzigd
changelog_build_47_4 The main screen now displays whether private DNS is active (Android 9+) Het hoofdscherm toont nu of Privé-DNS actief is (Android 9+)
changelog_build_47_5 Added new servers Nieuwe servers toegevoegd
changelog_build_47_6 Design changes Ontwerp wijzigingen
changelog_build_47_7 Improved handling of DNS rules Verbeterde verwerking van DNS-regels
changelog_build_48_1 Added a setting to simplify the notification Een instelling toegevoegd om de melding te vereenvoudigen
changelog_build_48_2 The query log now shows the host source of the DNS rule, if the question was answered from the DNS rules Het DNS-logboek toont nu de hostbron van de DNS-regel, als de vraag werd beantwoord vanuit de DNS-regels
changelog_build_48_3 The language now properly switches in all windows when changing it in the app settings De taal veranderd nu correct in alle vensters wanneer deze wordt gewijzigd in de instellingen van de app
changelog_build_49_1 This is the update where Nebulo is finally leaving Beta status! Dit is de update waarin Nebulo eindelijk de Beta status verlaat!
changelog_build_49_2 A setting has been added which clears the DNS cache Er is een instelling toegevoegd die de DNS-cache wist
changelog_build_49_3 The automatic crash reporting can now be set to full, minimal and off (previously only on/off was possible) De automatische crashrapportage kan nu worden ingesteld op volledig, minimaal en uit (voorheen was alleen aan/uit mogelijk)
changelog_build_49_4 The query log now shows an indication when the DNS server might have blocked the host Het DNS-logboek toont nu een indicatie wanneer de DNS-server de host mogelijk heeft geblokkeerd
changelog_build_49_5 Exporting the log files now shows a loading dialog Het exporteren van de logbestanden toont nu een laaddialoog
Key English Dutch State
changelog_build_41_5 The server list now only shows server which support the current network (IPv4 or IPv6) De serverlijst toont nu alleen de servers die het huidige netwerk ondersteunt (IPv4 of IPv6)
changelog_build_41_6 Host sources can now be edited by clicking on them Host bronnen kunnen nu worden bewerkt door erop te klikken
changelog_build_41_7 The DNS rules now don't open a separate window anymore De DNS-regels openen nu niet meer in een apart venster
changelog_build_41_8 Fixed a few crashes Enkele crashes opgelost
changelog_build_43_1 The server info in the side bar menu now shows the current latency De serverinformatie in het zijbalk menu toont nu de huidige latentie
changelog_build_43_2 The speed test now only shows servers which support the current network De snelheidstest toont nu alleen servers die het huidige netwerk ondersteunen
changelog_build_43_3 Fixed dnsmasq host sources not being imported Probleem opgelost waarbij dnsmasq host bronnen niet geïmporteerd werden
changelog_build_43_4 The DNS rules view now shows the total amount of rules De DNS-regels weergave toont nu het totale aantal regels
changelog_build_43_5 A dialog is now shown when the system kills the app, informing about possible solutions Er wordt nu een dialoogvenster weergegeven wanneer het systeem de app afsluit, met informatie over mogelijke oplossingen
changelog_build_43_6 Fixed a few crashes Een paar kleine foutjes opgelost
changelog_build_44_1 The app should now be able to recover itself when the screen has been off for some time De app zou nu in staat moeten zijn zichzelf te herstellen wanneer het scherm enige tijd uitgeschakeld is geweest
changelog_build_44_2 DNS rules can now be configured to updated periodically DNS-regels kunnen nu worden geconfigureerd om periodiek te worden bijgewerkt
changelog_build_44_3 Host sources are now only downloaded/parsed when their content changed Host bronnen worden nu alleen gedownload/verwerkt wanneer hun inhoud is gewijzigd
changelog_build_44_4 The DNS rules now support wildcards De DNS-regels ondersteunen nu wildcards
changelog_build_45_1 Split the settings into multiple layouts to increase readability Splits de instellingen in meerdere lay-outs om de leesbaarheid te vergroten
changelog_build_45_2 Overhauled the query log Het DNS aanvraag log is herzien
changelog_build_47_1 The query log now shows the TTL and IP responses Het DNS-verzoek logboek toont nu de TTL- en IP-antwoorden
changelog_build_47_2 The query log can now be searched for specific hosts Het DNS-verzoek logboek kan nu worden doorzocht op specifieke hosts
changelog_build_47_3 The language can now be changed from within the app De taal kan nu vanuit de app worden gewijzigd
changelog_build_47_4 The main screen now displays whether private DNS is active (Android 9+) Het hoofdscherm toont nu of Privé-DNS actief is (Android 9+)
changelog_build_47_5 Added new servers Nieuwe servers toegevoegd
changelog_build_47_6 Design changes Ontwerp wijzigingen
changelog_build_47_7 Improved handling of DNS rules Verbeterde verwerking van DNS-regels
changelog_build_48_1 Added a setting to simplify the notification Een instelling toegevoegd om de melding te vereenvoudigen
changelog_build_48_2 The query log now shows the host source of the DNS rule, if the question was answered from the DNS rules Het DNS-logboek toont nu de hostbron van de DNS-regel, als de vraag werd beantwoord vanuit de DNS-regels
changelog_build_48_3 The language now properly switches in all windows when changing it in the app settings De taal veranderd nu correct in alle vensters wanneer deze wordt gewijzigd in de instellingen van de app
changelog_build_49_1 This is the update where Nebulo is finally leaving Beta status! Dit is de update waarin Nebulo eindelijk de Beta status verlaat!
changelog_build_49_2 A setting has been added which clears the DNS cache Er is een instelling toegevoegd die de DNS-cache wist
changelog_build_49_3 The automatic crash reporting can now be set to full, minimal and off (previously only on/off was possible) De automatische crashrapportage kan nu worden ingesteld op volledig, minimaal en uit (voorheen was alleen aan/uit mogelijk)
changelog_build_49_4 The query log now shows an indication when the DNS server might have blocked the host Het DNS-logboek toont nu een indicatie wanneer de DNS-server de host mogelijk heeft geblokkeerd

Loading…

Overhauled the query log
Het DNS aanvraag log is herzien
a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Dutch
No related strings found in the glossary.

Source information

Key
changelog_build_45_2
Flags
java-format
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
app/src/main/res/values-nl/strings-changelog.xml, string 94