View contributor agreement Contribution to this translation requires you to agree with a contributor agreement.

Translation

changelog_build_49_4
English
The query log now shows an indication when the DNS server might have blocked the host
95/850
Key English Dutch State
changelog_build_45_1 Split the settings into multiple layouts to increase readability Splits de instellingen in meerdere lay-outs om de leesbaarheid te vergroten
changelog_build_45_2 Overhauled the query log Het DNS aanvraag log is herzien
changelog_build_47_1 The query log now shows the TTL and IP responses Het DNS-verzoek logboek toont nu de TTL- en IP-antwoorden
changelog_build_47_2 The query log can now be searched for specific hosts Het DNS-verzoek logboek kan nu worden doorzocht op specifieke hosts
changelog_build_47_3 The language can now be changed from within the app De taal kan nu vanuit de app worden gewijzigd
changelog_build_47_4 The main screen now displays whether private DNS is active (Android 9+) Het hoofdscherm toont nu of Privé-DNS actief is (Android 9+)
changelog_build_47_5 Added new servers Nieuwe servers toegevoegd
changelog_build_47_6 Design changes Ontwerp wijzigingen
changelog_build_47_7 Improved handling of DNS rules Verbeterde verwerking van DNS-regels
changelog_build_48_1 Added a setting to simplify the notification Een instelling toegevoegd om de melding te vereenvoudigen
changelog_build_48_2 The query log now shows the host source of the DNS rule, if the question was answered from the DNS rules Het DNS-logboek toont nu de hostbron van de DNS-regel, als de vraag werd beantwoord vanuit de DNS-regels
changelog_build_48_3 The language now properly switches in all windows when changing it in the app settings De taal veranderd nu correct in alle vensters wanneer deze wordt gewijzigd in de instellingen van de app
changelog_build_49_1 This is the update where Nebulo is finally leaving Beta status! Dit is de update waarin Nebulo eindelijk de Beta status verlaat!
changelog_build_49_2 A setting has been added which clears the DNS cache Er is een instelling toegevoegd die de DNS-cache wist
changelog_build_49_3 The automatic crash reporting can now be set to full, minimal and off (previously only on/off was possible) De automatische crashrapportage kan nu worden ingesteld op volledig, minimaal en uit (voorheen was alleen aan/uit mogelijk)
changelog_build_49_4 The query log now shows an indication when the DNS server might have blocked the host Het DNS-logboek toont nu een indicatie wanneer de DNS-server de host mogelijk heeft geblokkeerd
changelog_build_49_5 Exporting the log files now shows a loading dialog Het exporteren van de logbestanden toont nu een laaddialoog
changelog_build_49_6 The DNS rules are now way faster De DNS-regels zijn nu veel sneller
changelog_build_49_7 The quick settings tile is now simpler De tegel voor snelle instellingen is nu eenvoudiger
changelog_build_49_8 Fixed a few bugs which could cause the app to not forward DNS queries after some time on some devices Een paar bugs opgelost waardoor de app na verloop van tijd geen DNS-zoekopdrachten kon doorsturen
changelog_build_51_1 Whitelist DNS Rules can now be exported as well Whitelist DNS-regels kunnen nu ook geëxporteerd worden
changelog_build_51_2 Fixed wildcard DNS Rules not being exported correctly Probleem opgelost waarbij wildcard DNS-regels niet correct werden geëxporteerd
changelog_build_51_3 Updated servers Bijgewerkte servers
changelog_build_52_1 The DNS Rules now prevent CNAME cloaking De DNS-regels voorkomen nu CNAME-cloaking
changelog_build_52_2 Fixed a bug which prevented DoH servers with multiple slashes (/) being added properly Een fout opgelost die verhinderde dat DoH-servers met meerdere slashes (/) correct werden toegevoegd
changelog_build_52_3 Fixed a crash which rarely happened with query logging active Crash verholpen die zich sporadisch voordeed bij ingeschakelde DNS-verzoek logging
changelog_build_54_1 Fixed some VoIP apps not connecting when Nebulo is active Probleem opgelost waarbij VoIP-apps geen verbinding konden maken wanneer Nebulo actief is
changelog_build_54_2 Creating a server shortcut now lets you select one from the list Als u nu een server snelkoppeling maakt, kunt u er een uit de lijst selecteren
changelog_build_54_3 Fixed not clearing the export count when deleting logged queries Een fout opgelost waarbij de export teller niet werd gereset nadat de aanvragen waren gewist
changelog_build_58_1 The primary host/url could be empty when adding a server De primaire URL kan leeg worden gelaten bij het toevoegen van een server
changelog_build_58_2 A notification is now shown when Nebulo loses permission to the VPN Er wordt nu een melding weergegeven wanneer Nebulo de toestemming voor de VPN verliest
Key English Dutch State
changelog_build_45_1 Split the settings into multiple layouts to increase readability Splits de instellingen in meerdere lay-outs om de leesbaarheid te vergroten
changelog_build_45_2 Overhauled the query log Het DNS aanvraag log is herzien
changelog_build_47_1 The query log now shows the TTL and IP responses Het DNS-verzoek logboek toont nu de TTL- en IP-antwoorden
changelog_build_47_2 The query log can now be searched for specific hosts Het DNS-verzoek logboek kan nu worden doorzocht op specifieke hosts
changelog_build_47_3 The language can now be changed from within the app De taal kan nu vanuit de app worden gewijzigd
changelog_build_47_4 The main screen now displays whether private DNS is active (Android 9+) Het hoofdscherm toont nu of Privé-DNS actief is (Android 9+)
changelog_build_47_5 Added new servers Nieuwe servers toegevoegd
changelog_build_47_6 Design changes Ontwerp wijzigingen
changelog_build_47_7 Improved handling of DNS rules Verbeterde verwerking van DNS-regels
changelog_build_48_1 Added a setting to simplify the notification Een instelling toegevoegd om de melding te vereenvoudigen
changelog_build_48_2 The query log now shows the host source of the DNS rule, if the question was answered from the DNS rules Het DNS-logboek toont nu de hostbron van de DNS-regel, als de vraag werd beantwoord vanuit de DNS-regels
changelog_build_48_3 The language now properly switches in all windows when changing it in the app settings De taal veranderd nu correct in alle vensters wanneer deze wordt gewijzigd in de instellingen van de app
changelog_build_49_1 This is the update where Nebulo is finally leaving Beta status! Dit is de update waarin Nebulo eindelijk de Beta status verlaat!
changelog_build_49_2 A setting has been added which clears the DNS cache Er is een instelling toegevoegd die de DNS-cache wist
changelog_build_49_3 The automatic crash reporting can now be set to full, minimal and off (previously only on/off was possible) De automatische crashrapportage kan nu worden ingesteld op volledig, minimaal en uit (voorheen was alleen aan/uit mogelijk)
changelog_build_49_4 The query log now shows an indication when the DNS server might have blocked the host Het DNS-logboek toont nu een indicatie wanneer de DNS-server de host mogelijk heeft geblokkeerd
changelog_build_49_5 Exporting the log files now shows a loading dialog Het exporteren van de logbestanden toont nu een laaddialoog
changelog_build_49_6 The DNS rules are now way faster De DNS-regels zijn nu veel sneller
changelog_build_49_7 The quick settings tile is now simpler De tegel voor snelle instellingen is nu eenvoudiger
changelog_build_49_8 Fixed a few bugs which could cause the app to not forward DNS queries after some time on some devices Een paar bugs opgelost waardoor de app na verloop van tijd geen DNS-zoekopdrachten kon doorsturen
changelog_build_51_1 Whitelist DNS Rules can now be exported as well Whitelist DNS-regels kunnen nu ook geëxporteerd worden
changelog_build_51_2 Fixed wildcard DNS Rules not being exported correctly Probleem opgelost waarbij wildcard DNS-regels niet correct werden geëxporteerd
changelog_build_51_3 Updated servers Bijgewerkte servers
changelog_build_52_1 The DNS Rules now prevent CNAME cloaking De DNS-regels voorkomen nu CNAME-cloaking
changelog_build_52_2 Fixed a bug which prevented DoH servers with multiple slashes (/) being added properly Een fout opgelost die verhinderde dat DoH-servers met meerdere slashes (/) correct werden toegevoegd
changelog_build_52_3 Fixed a crash which rarely happened with query logging active Crash verholpen die zich sporadisch voordeed bij ingeschakelde DNS-verzoek logging
changelog_build_54_1 Fixed some VoIP apps not connecting when Nebulo is active Probleem opgelost waarbij VoIP-apps geen verbinding konden maken wanneer Nebulo actief is
changelog_build_54_2 Creating a server shortcut now lets you select one from the list Als u nu een server snelkoppeling maakt, kunt u er een uit de lijst selecteren
changelog_build_54_3 Fixed not clearing the export count when deleting logged queries Een fout opgelost waarbij de export teller niet werd gereset nadat de aanvragen waren gewist
changelog_build_55_4 The query log now loads the queries in chunks instead of all at once Het DNS-verzoek logboek laadt de aanvragen nu in blokken in plaats van allemaal tegelijk

Loading…

The query log now shows an indication when the DNS server might have blocked the host
Het DNS-logboek toont nu een indicatie wanneer de DNS-server de host mogelijk heeft geblokkeerd.
a year ago
The query log now shows an indication when the DNS server might have blocked the host
Het DNS-logboek toont nu een indicatie wanneer de DNS-server de host mogelijk heeft geblokkeerd.
a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Dutch
No related strings found in the glossary.

Source information

Key
changelog_build_49_4
Flags
java-format
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
app/src/main/res/values-nl/strings-changelog.xml, string 108