Translation

title_priv_mode
Privileged mode
16/150
Key English Vietnamese State
title_undo_rule_import
Undo import
Hoàn tác nhập
nebulo_download_text
I created a new App named Nebulo, an open-source and ad-free App for dns-over-https and dns-over-tls. It is on the store.
Do you want to have a look at it? Clicking yes opens the store.
Tôi đã tạo một Ứng dụng mới có tên Nebulo, Ứng dụng mã nguồn mở và không có quảng cáo cho dns-over-https và dns-over-tls. Nó ở trên cửa hàng.
Bạn có muốn có một cái nhìn về nó? Nhấp vào có sẽ mở cửa hàng.
summary_disable_crashreporting
Disable automatic reporting of crashes. Reports only contain the app version, Android version and the crash stacktrace and no personal data whatsoever.
Vô hiệu hóa báo cáo tự động của sự cố. Các báo cáo chỉ chứa phiên bản ứng dụng, phiên bản Android và ngăn xếp sự cố và không có dữ liệu cá nhân nào.
title_disable_crashreporting
Crash reporting
Báo cáo sự cố
title_vpndialog_missing
VPN missing
Thiếu VPN
summary_vpndialog_missing
Your device seems to be missing the capabilities to run a VPN. As this app fully relies on this feature you sadly won't be able to use it.
Thiết bị của bạn dường như thiếu các khả năng để chạy VPN. Vì ứng dụng này hoàn toàn dựa vào tính năng này, đáng buồn là bạn sẽ không thể sử dụng nó.
message_user_restricted
Can't start VPN, your users seems to be restricted.
Không thể khởi động VPN, người dùng của bạn dường như bị hạn chế.
nebulo_no_browser
You don't seem to have a browser or the store installed.
Bạn dường như không cài đặt trình duyệt hoặc cửa hàng.
notification_connectivity_service
Background connectivity check
Kiểm tra kết nối nền
notification_restartconnectivity_service
Restarting connectivity check
Khởi động lại kiểm tra kết nối
notification_connectivity_service_message
Running connectivity check. This notification will be gone soon.
Chạy kiểm tra kết nối. Thông báo này sẽ sớm biến mất.
notification_connectivity_service_message_disable
Click here to disable notification
Nhấn vào đây để tắt thông báo
notification_channel_networkcheck
Channel for Connectivity check
Kiểm tra kết nối kênh
notification_channel_networkcheck_description
This channel is used for the connectivity check as part of the automation. Feel free to disable it.
Kênh này được sử dụng để kiểm tra kết nối như là một phần của tự động hóa. Hãy vô hiệu hóa nó.
summary_priv_mode
Run the automation with higher rights. Might increase stability of the automation settings.
Chạy tự động hóa với quyền cao hơn. Có thể tăng độ ổn định của cài đặt tự động hóa.
title_priv_mode
Privileged mode
Chế độ đặc quyền
Key English Vietnamese State
title_exclude_apps
Exclude apps from VPN
Loại trừ các ứng dụng từ VPN
title_export_queries
Export queries
Xuất truy vấn
title_export_settings
Export settings
Cài đặt Xuất
title_general
General
Tổng quát
title_import_settings
Import settings
Cài đặt Nhập
title_loopback_allowed
Allow loopback address
Cho phép địa chỉ lặp trở lại
title_notification
Notification
Thông báo
title_notification_on_stop
Notify on stop
Thông báo khi ngừng
title_pin
PIN
Mã PIN
title_pin_app
Protect App
Bảo vệ ứng dụng
title_pin_app_shortcut
Protect app shortcuts
Bảo vệ lối tắt ứng dụng
title_pin_fingerprint
Fingerprint
Dấu vân tây
title_pin_notification
Protect Notification
Thông báo bảo vệ
title_pin_tile
Protect Quick settings
Cài đặt nhanh bảo vệ
title_pin_value
Change PIN
Thay đổi mã PIN
title_priv_mode
Privileged mode
Chế độ đặc quyền
title_protect_other_vpns
Only graceful stop
Chỉ dừng chân duyên dáng
title_query_logging
Query logging
Truy vấn nhật ký
title_reset
Reset
Thiết lập lại
title_rules_activated
Local rules
Quy tắc hiện tại
title_send_debug
Send logs
Gửi bản ghi gỡ lỗi
title_share_app
Share this app
Chia sẻ ứng dụng này
title_shortcut_click_again_disable
Reclick shortcut to stop
Nhấn lại phím tắt để dừng
title_show_used_dns
Show DNS servers
Hiển thị các máy chủ DNS
title_start_boot
Start on boot
Chạy khi khởi động
title_tcp_timeout
TCP Timeout
Thời gian chờ TCP
title_theme
Theme
Chủ đề
title_undo_rule_import
Undo import
Hoàn tác nhập
title_vpn_exclusion
VPN exclusion
Loại trừ VPN
title_vpndialog_missing
VPN missing
Thiếu VPN

Loading…

User avatar admin

Suggestion accepted

DNS Changer / StringsVietnamese

Privileged mode
Chế độ đặc quyền
6 months ago
User avatar None

Suggestion added

DNS Changer / StringsVietnamese

Privileged mode
Chế độ đặc quyền
6 months ago
Browse all component changes

Glossary

English Vietnamese
No related strings found in the glossary.

Source information

Key
title_priv_mode
Labels
No labels currently set.
Source string age
6 months ago
Translation file
app/src/main/res/values-vi/strings.xml, string 301