Translation

title_custom_ports
Custom ports
22/120
Key English Vietnamese State
notification_ipv6_text
Go to the settings if you want to enable IPv6.
Đi tới cài đặt nếu bạn muốn kích hoạt IPv6.
mail_debug_text
Write a small message describing why you send the log files
Viết một tin nhắn nhỏ mô tả lý do tại sao bạn gửi các tệp nhật ký
permissions_label_access_data
Access data
Truy cập dữ liệu
permissions_description_access_data
Allows the app to access data of DNSChanger in general
Cho phép ứng dụng truy cập dữ liệu của thay đổi tổng quát DNS
edit
Edit
Chỉnh sửa
summary_pin_fingerprint
Allow authentication using any saved fingerprint
Cho phép xác thực bằng bất kỳ dấu vân tay đã lưu nào
title_pin_fingerprint
Fingerprint
Dấu vân tây
checking_connectivity
Checking connectivity
Kiểm tra kết nối
dialog_connectivity_description
Checking whether the DNS servers are reachable
Kiểm tra xem máy chủ DNS có thể truy cập được không
no_connectivity_warning_text
Out of [x] servers [y] are unreachable:

[servers]
The server(s) might be offline, not reachable (maybe you aren't connected to a network?) or blocked by your ISP.
Trong số các máy chủ [x] máy chủ [y] không thể truy cập được:

[servers]
Máy chủ(n) có thể ngoại tuyến, không thể truy cập được (có thể bạn không kết nối với mạng) hoặc bị chặn bởi ISP của bạn.
summary_check_connectivity
Check whether the configured DNS servers are reachable each time the start button is clicked
Kiểm tra xem các máy chủ DNS đã được định cấu hình có thể truy cập được mỗi khi nhấn nút chạy
title_check_connectivity
Check connectivity
Kiểm tra kết nối
summary_custom_ports
Allow the input of custom ports in the DNS fields.
Cho phép nhập vào của các cổng tuỳ chỉnh trong các ô trường DNS.
title_advanced_settings
Advanced settings
Cài đặt nâng cao
summary_jump_advanced_settings
Click here to configure advanced settings.
Nhấn vào đây để định cấu hình cài đặt nâng cao.
title_custom_ports
Custom ports
Tùy chỉnh cổng kết nối
summary_advanced_settings
Enable the advanced settings
Kích hoạt tính năng cài đặt nâng cao
nav_title_advanced
Advanced
Nâng cao
nav_title_rules
Rules
Qui tắc
title_rules_activated
Local rules
Quy tắc hiện tại
summary_rules_activated
Use the rules configured in the main menu
Sử dụng các quy tắc được định cấu hình trong trình đơn chính
host
Host
Host
target
Target
Mục tiêu
wildcard
Wildcard
Ký tự đại diện
filter
Filter
Bộ lọc
new_rule
New rule
Qui tắc mới
regular_expression
Regular expression (RegEx)
Chuỗi thông thường (RegEx)
both
Both
Cả hai
error_rule_already_exists
Rule already exists
Qui tắc đã tồn tại
delete
Delete
Xóa
search_by_target
Search by target
Tìm kiếm theo mục tiêu
Key English Vietnamese State
tile_start
Start DNSChanger
Bắt đầu DNSChanger
tile_start_stop
Start / Stop
Chạy / Dừng
tile_stop
Stop DNSChanger
Dừng DNSChanger
time
Time
Giờ
title_about
About
Thông tin ứng dụng
title_advanced_settings
Advanced settings
Cài đặt nâng cao
title_auto_mobile
Automatically start (Mobile)
Tự động chạy (Di động)
title_auto_wifi
Automatically start (WIFI)
Tự động chạy (WIFI)
title_automation
Automation
Tự động hóa
title_autopause_apps
Apps which pause DNSChanger. Current: [[count]]
Các ứng dụng tạm dừng DNSChanger. Hiện tại: [[count]]
title_category_pin
PIN protection
Bảo vệ bằng mã PIN
title_check_connectivity
Check connectivity
Kiểm tra kết nối
title_clear_local_rules
Clear local rules
Xóa quy tắc địa phương
title_clear_queries
Clear queries
Xóa truy vấn
title_create_shortcut
Create a shortcut
Tạo một lối tắt
title_custom_ports
Custom ports
Tùy chỉnh cổng kết nối
title_debug
Debug
Gỗ lỗi
title_debug_category
Troubleshooting
Giải quyết sự cố
title_device_admin
Device admin
Quản trị thiết bị
title_disable_crashreporting
Crash reporting
Báo cáo sự cố
title_disable_network_change
Disable on network change
Tắt khi thay đổi mạng
title_disable_notification_icon
Disable notification icon
Vô hiệu hoá biểu tượng thông báo
title_dns_over_tcp
DNS over TCP
DNS trên TCP
title_enable_app_shortcuts
Enable app shortcuts
Bật lối tắt ứng dụng
title_enable_ipv4
Enable IPv4
Bật IPv4
title_enable_ipv6
Enable IPv6
Kích hoạt IPv6
title_exclude_apps
Exclude apps from VPN
Loại trừ các ứng dụng từ VPN
title_export_queries
Export queries
Xuất truy vấn
title_export_settings
Export settings
Cài đặt Xuất
title_general
General
Tổng quát

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Vietnamese
No related strings found in the glossary.

Source information

Key
title_custom_ports
Labels
No labels currently set.
Source string age
10 months ago
Translation file
app/src/main/res/values-vi/strings.xml, string 200