Translation

title_notification
Notification
9/120
Key English Vietnamese State
app_name
DnsChanger
Thay đổi Dns
start
Start
Chạy
stop
Stop
Dừng
rate
Rate
Đánh giá
info_dns_button
Info about DNS
Thông tin về DNS
default_dns
Default DNS Addresses
Địa chỉ DNS mặc định
default_dns_title
Public DNS providers
Nhà cung cấp DNS công cộng
info_text_dns
DNS stands for Domain Name System.

The Domain Name System is used to resolve Domains (google.com, yahoo.com, example.com…) to IP Addresses (192.168.178.1 for example) to communicate over the Internet.

It is one of the most important systems used in IP-based networks.
DNS là viết tắt của hệ thống tên miền.

Hệ thống tên miền được sử dụng để giải quyết tên miền (google.com, yahoo.com, example.com…) cho địa chỉ IP (192.168.178.1 là ví dụ) để giao tiếp qua Internet.

Đây là một trong những hệ thống quan trọng nhất được sử dụng trong các mạng dựa trên IP.
vpn_explain
This App works without a rooted phone.

To make this possible all traffic is redirected using a VPN. This VPN redirects your traffic only locally, the data never leaves your phone using this VPN connection.

You'll be asked to allow the VPN connection in the next window, without permission from you the set DNS servers won't work.


Source code can be found under https://git.frostnerd.com/PublicAndroidApps/DnsChanger.
Ứng dụng này hoạt động không cần điện thoại root.

Để làm điều này có thể, tất cả lưu lượng truy cập được chuyển hướng sử dụng một VPN. VPN này chuyển hướng lưu lượng truy cập của bạn chỉ ở nội bộ, dữ liệu không bao giờ rời khỏi điện thoại của bạn bằng cách sử dụng kết nối VPN này.

Bạn sẽ được yêu cầu cho phép kết nối VPN trong cửa sổ tiếp theo, mà không có sự cho phép từ bạn các máy chủ DNS được thiết lập đã khôn'làm việc.


Mã nguồn có thể được tìm thấy dưới https://git.frostnerd.com/PublicAndroidApps/DnsChanger.
information
Information
Thông tin
settings
Settings
Cài đặt
title_notification
Notification
Thông báo
summary_notification
Show a notification when DNSChanger is running
Hiển thị thông báo khi Trình thay đổi DNS đang chạy
title_start_boot
Start on boot
Chạy khi khởi động
summary_start_boot
Automatically start DNSChanger when your phone is turned on
Tự động khởi động Trình thay đổi DNS khi điện thoại của bạn được bật
subtitle_configuring
Configuring [[x]]
Cấu hình [[x]]
action_resume
Resume
Tiếp tục
action_pause
Pause
Tạm dừng
action_stop
Stop
Dừng
notification_paused
DNSChanger is paused
DNSChanger bị tạm dừng
notification_running
DNSChanger is active
Trình thay đổi DNS đang hoạt động
active
Active
Hoạt động
paused
Paused
Đã tạm dừng
summary_auto_wifi
Automatically turn on DNSChanger when connecting to a wifi network
Tự động bật DNSChanger khi kết nối với mạng wifi
summary_auto_mobile
Automatically turn on DNSChanger when connecting to a mobile network
Tự động bật DNS Changer khi kết nối với mạng di động
title_auto_wifi
Automatically start (WIFI)
Tự động chạy (WIFI)
title_auto_mobile
Automatically start (Mobile)
Tự động chạy (Di động)
Key English Vietnamese State
title_debug_category
Troubleshooting
Giải quyết sự cố
title_device_admin
Device admin
Quản trị thiết bị
title_disable_crashreporting
Crash reporting
Báo cáo sự cố
title_disable_network_change
Disable on network change
Tắt khi thay đổi mạng
title_disable_notification_icon
Disable notification icon
Vô hiệu hoá biểu tượng thông báo
title_dns_over_tcp
DNS over TCP
DNS trên TCP
title_enable_app_shortcuts
Enable app shortcuts
Bật lối tắt ứng dụng
title_enable_ipv4
Enable IPv4
Bật IPv4
title_enable_ipv6
Enable IPv6
Kích hoạt IPv6
title_exclude_apps
Exclude apps from VPN
Loại trừ các ứng dụng từ VPN
title_export_queries
Export queries
Xuất truy vấn
title_export_settings
Export settings
Cài đặt Xuất
title_general
General
Tổng quát
title_import_settings
Import settings
Cài đặt Nhập
title_loopback_allowed
Allow loopback address
Cho phép địa chỉ lặp trở lại
title_notification
Notification
Thông báo
title_notification_on_stop
Notify on stop
Thông báo khi ngừng
title_pin
PIN
Mã PIN
title_pin_app
Protect App
Bảo vệ ứng dụng
title_pin_app_shortcut
Protect app shortcuts
Bảo vệ lối tắt ứng dụng
title_pin_fingerprint
Fingerprint
Dấu vân tây
title_pin_notification
Protect Notification
Thông báo bảo vệ
title_pin_tile
Protect Quick settings
Cài đặt nhanh bảo vệ
title_pin_value
Change PIN
Thay đổi mã PIN
title_priv_mode
Privileged mode
Chế độ đặc quyền
title_protect_other_vpns
Only graceful stop
Chỉ dừng chân duyên dáng
title_query_logging
Query logging
Truy vấn nhật ký
title_reset
Reset
Thiết lập lại
title_rules_activated
Local rules
Quy tắc hiện tại
title_send_debug
Send logs
Gửi bản ghi gỡ lỗi
ComponentTranslation
This translation Translated DNS Changer/Strings
Thông báo
Following string has different context but same source.
Translated DNS Changer/Strings
Thông báo

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Vietnamese
No related strings found in the glossary.

Source information

Key
title_notification
Labels
No labels currently set.
Source string age
9 months ago
Translation file
app/src/main/res/values-vi/strings.xml, string 12