Translation

title_pin_fingerprint
Fingerprint
11/110
Key English Vietnamese State
query_destination_info
Query will be sent to [x]
Truy vấn sẽ được gửi đến [x]
query_error_occured
An error occurred: [error]
Đã xảy ra lỗi: [error]
question_enable_ipv6
Do you want to enable IPv6?
Bạn có muốn kích hoạt IPv6?
nav_title_libraries
Libraries
Thư viện
dialog_libraries_text
This app contains libraries created by third parties. The libraries, their creators and the licenses are listed below.
Ứng dụng này chứa các thư viện được tạo bởi bên thứ ba. Thư viện, người sáng tạo và giấy phép được liệt kê dưới đây.
title_disable_notification_icon
Disable notification icon
Vô hiệu hoá biểu tượng thông báo
summary_disable_notification_icon
Disables the dns icon shown in the notification bar. Will still be visible when opening the notification area, might not work on newer Android versions.
Vô hiệu hoá biểu tượng dns hiển thị trong thanh thông báo. Sẽ vẫn hiển thị khi mở khu vực thông báo.
notification_channel_hiddenicon
Channel with no icon
Kênh không có biểu tượng
notification_channel_hiddenicon_description
This channel shows no icon in the notification bar
Kênh này không hiển thị biểu tượng trên thanh thông báo
notification_ipv6_text
Go to the settings if you want to enable IPv6.
Đi tới cài đặt nếu bạn muốn kích hoạt IPv6.
mail_debug_text
Write a small message describing why you send the log files
Viết một tin nhắn nhỏ mô tả lý do tại sao bạn gửi các tệp nhật ký
permissions_label_access_data
Access data
Truy cập dữ liệu
permissions_description_access_data
Allows the app to access data of DNSChanger in general
Cho phép ứng dụng truy cập dữ liệu của thay đổi tổng quát DNS
edit
Edit
Chỉnh sửa
summary_pin_fingerprint
Allow authentication using any saved fingerprint
Cho phép xác thực bằng bất kỳ dấu vân tay đã lưu nào
title_pin_fingerprint
Fingerprint
Dấu vân tây
checking_connectivity
Checking connectivity
Kiểm tra kết nối
dialog_connectivity_description
Checking whether the DNS servers are reachable
Kiểm tra xem máy chủ DNS có thể truy cập được không
no_connectivity_warning_text
Out of [x] servers [y] are unreachable:

[servers]
The server(s) might be offline, not reachable (maybe you aren't connected to a network?) or blocked by your ISP.
Trong số các máy chủ [x] máy chủ [y] không thể truy cập được:

[servers]
Máy chủ(n) có thể ngoại tuyến, không thể truy cập được (có thể bạn không kết nối với mạng) hoặc bị chặn bởi ISP của bạn.
summary_check_connectivity
Check whether the configured DNS servers are reachable each time the start button is clicked
Kiểm tra xem các máy chủ DNS đã được định cấu hình có thể truy cập được mỗi khi nhấn nút chạy
title_check_connectivity
Check connectivity
Kiểm tra kết nối
summary_custom_ports
Allow the input of custom ports in the DNS fields.
Cho phép nhập vào của các cổng tuỳ chỉnh trong các ô trường DNS.
title_advanced_settings
Advanced settings
Cài đặt nâng cao
summary_jump_advanced_settings
Click here to configure advanced settings.
Nhấn vào đây để định cấu hình cài đặt nâng cao.
title_custom_ports
Custom ports
Tùy chỉnh cổng kết nối
summary_advanced_settings
Enable the advanced settings
Kích hoạt tính năng cài đặt nâng cao
nav_title_advanced
Advanced
Nâng cao
nav_title_rules
Rules
Qui tắc
title_rules_activated
Local rules
Quy tắc hiện tại
summary_rules_activated
Use the rules configured in the main menu
Sử dụng các quy tắc được định cấu hình trong trình đơn chính
host
Host
Host
Key English Vietnamese State
title_dns_over_tcp
DNS over TCP
DNS trên TCP
title_enable_app_shortcuts
Enable app shortcuts
Bật lối tắt ứng dụng
title_enable_ipv4
Enable IPv4
Bật IPv4
title_enable_ipv6
Enable IPv6
Kích hoạt IPv6
title_exclude_apps
Exclude apps from VPN
Loại trừ các ứng dụng từ VPN
title_export_queries
Export queries
Xuất truy vấn
title_export_settings
Export settings
Cài đặt Xuất
title_general
General
Tổng quát
title_import_settings
Import settings
Cài đặt Nhập
title_loopback_allowed
Allow loopback address
Cho phép địa chỉ lặp trở lại
title_notification
Notification
Thông báo
title_notification_on_stop
Notify on stop
Thông báo khi ngừng
title_pin
PIN
Mã PIN
title_pin_app
Protect App
Bảo vệ ứng dụng
title_pin_app_shortcut
Protect app shortcuts
Bảo vệ lối tắt ứng dụng
title_pin_fingerprint
Fingerprint
Dấu vân tây
title_pin_notification
Protect Notification
Thông báo bảo vệ
title_pin_tile
Protect Quick settings
Cài đặt nhanh bảo vệ
title_pin_value
Change PIN
Thay đổi mã PIN
title_priv_mode
Privileged mode
Chế độ đặc quyền
title_protect_other_vpns
Only graceful stop
Chỉ dừng chân duyên dáng
title_query_logging
Query logging
Truy vấn nhật ký
title_reset
Reset
Thiết lập lại
title_rules_activated
Local rules
Quy tắc hiện tại
title_send_debug
Send logs
Gửi bản ghi gỡ lỗi
title_share_app
Share this app
Chia sẻ ứng dụng này
title_shortcut_click_again_disable
Reclick shortcut to stop
Nhấn lại phím tắt để dừng
title_show_used_dns
Show DNS servers
Hiển thị các máy chủ DNS
title_start_boot
Start on boot
Chạy khi khởi động
title_tcp_timeout
TCP Timeout
Thời gian chờ TCP

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Vietnamese
No related strings found in the glossary.

Source information

Key
title_pin_fingerprint
Labels
No labels currently set.
Source string age
10 months ago
Translation file
app/src/main/res/values-vi/strings.xml, string 191