Translation

title_clear_queries
Clear queries
12/130
Key English Vietnamese State
content_description_main_connection_status
Current connection status
 
content_description_app_entry_icon
App icon
 
default_dns1
8.8.8.8
 
default_dns2
8.8.4.4
 
hint_dns1
Primary server
DNS 1
hint_dns2
Secondary server
DNS 2
hint_dns_entry_name
Name
Tên
hint_pin
PIN
GHIM
loading_exporting_queries
Exporting queries, please wait…
Đang xuất truy vấn, vui lòng đợi…
exported_dns_queries
[x] queries exported.
[x] truy vấn được xuất.
ok
OK
được
cancel
Cancel
Hủy bỏ
summary_protect_other_vpns
Only allow the app to stop via the inbuilt methods
Chỉ cho phép ứng dụng dừng qua các phương thức sẵn có
title_protect_other_vpns
Only graceful stop
Chỉ dừng chân duyên dáng
summary_clear_queries
Deletes all logged queries. Cannot be reverted.
Xóa tất cả các truy vấn đã đăng nhập. Không thể hoàn nguyên.
title_clear_queries
Clear queries
Xóa truy vấn
dialog_are_you_sure
Are you sure you want to do that?
Bạn có chắc chắn muốn làm điều đó?
summary_clear_local_rules
Deletes all local rules. Cannot be reverted.
Xóa tất cả các quy tắc cục bộ. Không thể hoàn nguyên.
title_clear_local_rules
Clear local rules
Xóa quy tắc địa phương
summary_undo_rule_import
Revert a rule import from a file. Cannot be reverted.
Hoàn nguyên quy tắc nhập từ một tệp. Không thể hoàn nguyên.
title_undo_rule_import
Undo import
Hoàn tác nhập
nebulo_download_text
I created a new App named Nebulo, an open-source and ad-free App for dns-over-https and dns-over-tls. It is on the store.
Do you want to have a look at it? Clicking yes opens the store.
Tôi đã tạo một Ứng dụng mới có tên Nebulo, Ứng dụng mã nguồn mở và không có quảng cáo cho dns-over-https và dns-over-tls. Nó ở trên cửa hàng.
Bạn có muốn có một cái nhìn về nó? Nhấp vào có sẽ mở cửa hàng.
summary_disable_crashreporting
Disable automatic reporting of crashes. Reports only contain the app version, Android version and the crash stacktrace and no personal data whatsoever.
Vô hiệu hóa báo cáo tự động của sự cố. Các báo cáo chỉ chứa phiên bản ứng dụng, phiên bản Android và ngăn xếp sự cố và không có dữ liệu cá nhân nào.
title_disable_crashreporting
Crash reporting
Báo cáo sự cố
title_vpndialog_missing
VPN missing
Thiếu VPN
summary_vpndialog_missing
Your device seems to be missing the capabilities to run a VPN. As this app fully relies on this feature you sadly won't be able to use it.
Thiết bị của bạn dường như thiếu các khả năng để chạy VPN. Vì ứng dụng này hoàn toàn dựa vào tính năng này, đáng buồn là bạn sẽ không thể sử dụng nó.
message_user_restricted
Can't start VPN, your users seems to be restricted.
Không thể khởi động VPN, người dùng của bạn dường như bị hạn chế.
nebulo_no_browser
You don't seem to have a browser or the store installed.
Bạn dường như không cài đặt trình duyệt hoặc cửa hàng.
notification_connectivity_service
Background connectivity check
Kiểm tra kết nối nền
notification_restartconnectivity_service
Restarting connectivity check
Khởi động lại kiểm tra kết nối
notification_connectivity_service_message
Running connectivity check. This notification will be gone soon.
Chạy kiểm tra kết nối. Thông báo này sẽ sớm biến mất.
Key English Vietnamese State
tile_pause_resume
Pause / Resume
Tạm dừng / Tiếp tục
tile_resume
Resume DNSChanger
Tiếp tục DNSChanger
tile_start
Start DNSChanger
Bắt đầu DNSChanger
tile_start_stop
Start / Stop
Chạy / Dừng
tile_stop
Stop DNSChanger
Dừng DNSChanger
time
Time
Giờ
title_about
About
Thông tin ứng dụng
title_advanced_settings
Advanced settings
Cài đặt nâng cao
title_auto_mobile
Automatically start (Mobile)
Tự động chạy (Di động)
title_auto_wifi
Automatically start (WIFI)
Tự động chạy (WIFI)
title_automation
Automation
Tự động hóa
title_autopause_apps
Apps which pause DNSChanger. Current: [[count]]
Các ứng dụng tạm dừng DNSChanger. Hiện tại: [[count]]
title_category_pin
PIN protection
Bảo vệ bằng mã PIN
title_check_connectivity
Check connectivity
Kiểm tra kết nối
title_clear_local_rules
Clear local rules
Xóa quy tắc địa phương
title_clear_queries
Clear queries
Xóa truy vấn
title_create_shortcut
Create a shortcut
Tạo một lối tắt
title_custom_ports
Custom ports
Tùy chỉnh cổng kết nối
title_debug
Debug
Gỗ lỗi
title_debug_category
Troubleshooting
Giải quyết sự cố
title_device_admin
Device admin
Quản trị thiết bị
title_disable_crashreporting
Crash reporting
Báo cáo sự cố
title_disable_network_change
Disable on network change
Tắt khi thay đổi mạng
title_disable_notification_icon
Disable notification icon
Vô hiệu hoá biểu tượng thông báo
title_dns_over_tcp
DNS over TCP
DNS trên TCP
title_enable_app_shortcuts
Enable app shortcuts
Bật lối tắt ứng dụng
title_enable_ipv4
Enable IPv4
Bật IPv4
title_enable_ipv6
Enable IPv6
Kích hoạt IPv6
title_exclude_apps
Exclude apps from VPN
Loại trừ các ứng dụng từ VPN
title_export_queries
Export queries
Xuất truy vấn

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Vietnamese
No related strings found in the glossary.

Source information

Key
title_clear_queries
Labels
No labels currently set.
Source string age
9 months ago
Translation file
app/src/main/res/values-vi/strings.xml, string 281