Translation Information

Project website https://git.frostnerd.com/PublicAndroidApps/DnsChanger
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language is editable.
Translation license GNU General Public License v3.0 only
Repository https://git.frostnerd.com/PublicAndroidApps/DnsChanger.git
Repository branch translations
Last remote commit Translated using Weblate (Norwegian Bokmål) 6f88aa91
User avatar admin authored 5 months ago
Repository containing Weblate translations https://weblate.frostnerd.com/git/dns-changer/strings/
Filemaskapp/src/main/res/values-*/strings.xml
Monolingual base language fileapp/src/main/res/values/strings.xml
Translation file app/src/main/res/values-vi/strings.xml
User avatar admin

Committed changes

DNS Changer / StringsVietnamese

Committed changes 5 months ago
User avatar admin

Committed changes

DNS Changer / StringsVietnamese

Committed changes 5 months ago
User avatar admin

New translation

DNS Changer / StringsVietnamese

Detecting file types, please wait…
Đang phát hiện các loại tệp, vui lòng đợi..
5 months ago
User avatar admin

New translation

DNS Changer / StringsVietnamese

This app is open source. The source code can be found at git.frostnerd.com.
Icons from Google are used (Material icon pack - https://material.io/icons).

Version [[version]]
Build [[build]]

© Daniel Wolf 2020
All rights reserved. Source code licensed under GPLv3.
https://git.frostnerd.com/PublicAndroidApps/DnsChanger

Brazilian translation by Lukinhas

Chinese Simplified translation by Majida Whale

Vietnamese translation by Phi

Norwegian bokmål translation by Imre Kristoffer Eilertsen
Ứng dụng này là mã nguồn mở. Mã nguồn mở có thể được tìm thấy tại git.frostnerd.com.
Các biểu tượng từ Google được sử dụng (Gói nguyên vật liệu biểu tượng - https://material.io/icons).

Version [[version]]
Build [[build]]

© Daniel Wolf 2020
Đã đăng ký Bản quyền.
https://git.frostnerd.com/PublicAndroidApps/DnsChanger

Dịch sang Ngôn ngữ Braxin bởi Lukinhas
5 months ago
User avatar admin

Source string changed

DNS Changer / StringsVietnamese

Detecting file types, please wait..
5 months ago
User avatar admin

Source string changed

DNS Changer / StringsVietnamese

This app is open source. The source code can be found at git.frostnerd.com.
Icons from Google are used (Material icon pack - https://material.io/icons).

Version [[version]]
Build [[build]]

© Daniel Wolf 2020
All rights reserved. Source code licensed under GPLv3.
https://git.frostnerd.com/PublicAndroidApps/DnsChanger

Brazilian translation by Lukinhas

Chinese Simplified translation by Majida Whale

Vietnamese translation by Phi

Norwegian bokmål translation by Imre Kristoffer Eilertsen
5 months ago
User avatar admin

Source string changed

DNS Changer / StringsVietnamese

This app is open source. The source code can be found at git.frostnerd.com.
Icons from Google are used (Material icon pack - https://material.io/icons).

Version [[version]]
Build [[build]]

© Daniel Wolf 2020
All rights reserved. Source code licensed under GPLv3.
https://git.frostnerd.com/PublicAndroidApps/DnsChanger

Brazilian translation by Lukinhas

Chinese Simplified translation by Majida Whale

Vietnamese translation by Phi

Norwegian translation by Imre Kristoffer Eilertsen
5 months ago
User avatar admin

Suggestion accepted

DNS Changer / StringsVietnamese

Privileged mode
Chế độ đặc quyền
5 months ago
User avatar admin

Suggestion accepted

DNS Changer / StringsVietnamese

Run the automation with higher rights. Might increase stability of the automation settings.
Chạy tự động hóa với quyền cao hơn. Có thể tăng độ ổn định của cài đặt tự động hóa.
5 months ago
User avatar admin

Suggestion accepted

DNS Changer / StringsVietnamese

This channel is used for the connectivity check as part of the automation. Feel free to disable it.
Kênh này được sử dụng để kiểm tra kết nối như là một phần của tự động hóa. Hãy vô hiệu hóa nó.
5 months ago
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 301 2,564 15,420
Translated 98% 296 2,493 14,987
Needs editing 1% 5 71 433
Failing checks 0% 3 130 789

Last activity

Last change April 26, 2020, 2:34 p.m.
Last author Daniel Wolf

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity