User avatar admin

Suggestion accepted

Nebulo / Preference stringsPolish

Exclude apps from the app here, for example if they cannot connect to the Internet anymore - selected apps won't use DNS-over-HTTPS or DNS-over-TLS anymore.

This has no effect in non-VPN mode.
Wyłącz aplikacje z aplikacji tutaj, na przykład jeśli nie mogą już łączyć się z Internetem - wybrane aplikacje nie będą już używać DNS-over-HTTPS lub DNS-over-TLS.

Nie ma to żadnego wpływu w trybie innym niż VPN.
2 months ago
User avatar None

Suggestion added

Nebulo / Preference stringsPolish

Exclude apps from the app here, for example if they cannot connect to the Internet anymore - selected apps won't use DNS-over-HTTPS or DNS-over-TLS anymore.

This has no effect in non-VPN mode.
Wyłącz aplikacje z aplikacji tutaj, na przykład jeśli nie mogą już łączyć się z Internetem - wybrane aplikacje nie będą już używać DNS-over-HTTPS lub DNS-over-TLS.

Nie ma to żadnego wpływu w trybie innym niż VPN.
2 months ago
User avatar admin

New string to translate

Nebulo / Preference stringsPolish

New string to translate 2 months ago
User avatar admin

Resource update

Nebulo / Preference stringsPolish

Resource update 2 months ago
User avatar admin

Suggestion accepted

Nebulo / Preference stringsPolish

Inform me when the DNS server currently is slow or otherwise performs badly
Poinformuj mnie, kiedy serwer DNS jest obecnie wolny lub w inny sposób źle działa
2 months ago
User avatar None

Suggestion added

Nebulo / Preference stringsPolish

Inform me when the DNS server currently is slow or otherwise performs badly
Poinformuj mnie, kiedy serwer DNS jest obecnie wolny lub w inny sposób źle działa
2 months ago
User avatar admin

Resource update

Nebulo / Preference stringsPolish

Resource update 2 months ago
User avatar admin

Translation changed

Nebulo / Preference stringsPolish

Click here to open a browser window with help and documentation for non-VPN mode
Kliknij tutaj, aby otworzyć okno przeglądarki z pomocą i dokumentacją dotyczącą trybu innego niż VPN.
2 months ago
User avatar admin

Translation changed

Nebulo / Preference stringsPolish

Click here to get instructions on how to use with this app
Kliknij tutaj, aby uzyskać instrukcje na temat korzystania z tej aplikacji.
2 months ago
User avatar admin

Translation changed

Nebulo / Preference stringsPolish

Configure Nebulo to act as a DNS server on the device instead of using a dummy VPN. When enabled you manually have to forward DNS queries to Nebulo using third party apps
Skonfiguruj Nebulo, aby działał jako serwer DNS w urządzeniu zamiast jako atrapa VPN. Po włączeniu tej opcji należy ręcznie przekierowywać zapytania DNS do Nebulo za pomocą aplikacji innych firm.
2 months ago
User avatar admin

Translation changed

Nebulo / Preference stringsPolish

Click here to delete all logged queries
Kliknij tutaj, aby usunąć wszystkie zalogowane zapytania.
2 months ago
User avatar admin

Translation changed

Nebulo / Preference stringsPolish

Force the app to accept IPv6 requests, even when the device doesn't use IPv6
Zmuś aplikację do akceptowania żądań IPv6, nawet jeśli urządzenie nie używa IPv6.
2 months ago
User avatar admin

Suggestion accepted

Nebulo / Preference stringsPolish

Service provider (Unencrypted)
Dostawca usług (nieszyfrowany)
2 months ago
User avatar admin

Suggestion accepted

Nebulo / Preference stringsPolish

Click here to open a browser window with help and documentation for non-VPN mode
Kliknij tutaj, aby otworzyć okno przeglądarki z pomocą i dokumentacją dotyczącą trybu innego niż VPN.
2 months ago
User avatar admin

Suggestion accepted

Nebulo / Preference stringsPolish

Documentation
Dokumentacja
2 months ago
User avatar admin

Suggestion accepted

Nebulo / Preference stringsPolish

Click here to get instructions on how to configure VPN apps
Kliknij tutaj, aby uzyskać instrukcje na temat konfiguracji aplikacji VPN
2 months ago
User avatar admin

Suggestion accepted

Nebulo / Preference stringsPolish

Generic VPN apps
Generyczne aplikacje VPN
2 months ago
User avatar admin

Suggestion accepted

Nebulo / Preference stringsPolish

Click here to get instructions on how to use with this app
Kliknij tutaj, aby uzyskać instrukcje na temat korzystania z tej aplikacji.
2 months ago
User avatar admin

Suggestion accepted

Nebulo / Preference stringsPolish

Instructions for third-party apps
Instrukcje dla aplikacji innych firm
2 months ago
User avatar admin

Suggestion accepted

Nebulo / Preference stringsPolish

Check whether your device supports iptables
Sprawdź, czy Twoje urządzenie obsługuje iptables
2 months ago

Search